Κατηγορίες

Πολιτική επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το σύνολο της παραγγελίας ή μέρος αυτής, μέσα σε 14 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παραλαβής της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των προϊόντων είναι να έχετε στην κατοχή σας το σχετικό αποδεικτικό/ παραστατικό αγοράς (Απόδειξη, Τιμολόγιο πώλησης, κ.λ.π.) Στην περίπτωση επιστροφής του/των προϊόντος/ντων o Πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό Έντυπο Επιστροφής, που θα βρει εδώ, προκειμένου να μας ενημερώσει για τους λόγους της επιστροφής και τον τρόπο που θέλει να εξυπηρετηθεί. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την καταρτηθείσα σύμβαση, υποχρεούται να αποστείλει το/τα προϊόν/ντα στην αρχική του/τους κατάσταση, χωρίς να το/τα έχει χρησιμοποιήσει ή να έχει καταστρέψει την συσκευασία τους, συνοδευόμενο/α απαραίτητα από το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας, και ενημέρωσης του Πελάτη για τον Αριθμό Έγκρισης Επιστροφής Προϊόντων (Α.Ε.Ε.Π.) που αντιστοιχεί στο αίτημά του είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email, είτε μέσω της ως άνω φόρμας της Ιστοσελίδας.

Ο Πελάτης έχει τις εξής εναλλακτικές:
Αντικατάσταση: Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μας θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να αντικαταστήσει το προϊόν που επέστρεψε ο Πελάτης είτε το προϊόν αυτό κριθεί ελαττωματικό (ίδιος κωδικός, δυνατότητα αλλαγής μεγέθους ή χρώματος), είτε εάν έχει αποσταλεί λάθος κωδικός. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή, προτείνουμε, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, ο Πελάτης να ενημερώσει είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιθυμία αντικατάστασής του. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση λόγω μη διαθεσιμότητας του ζητούμενου προϊόντος, θα επικοινωνήσουμε με τον Πελάτη, ώστε να του προσφέρουμε εναλλακτικές.

Επιστροφή χρημάτων: Σε περίπτωση που ο Πελάτης που θα επιστρέψει τα προϊόντα, επιθυμεί την υπαναχώρηση από τη σύμβαση και την επιστροφή των χρημάτων, η Εταιρεία μας δεσμεύεται να τα επιστρέψει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση. Εάν στο διάστημα αυτό δεν έχει λάβει πίσω τα προϊόντα που επιστρέφει ο Πελάτης, έχει δικαίωμα να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να λάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα.

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστρέφεται λόγω ελλατωματικότητας ή λόγω λάθους εκ μέρους της Ιστοσελίδας κατά την παραγγελία, τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης υπαναχωρήσει αδικαιολόγητα από τη σύμβαση και επιστρέψει το/α Προϊόν/τα, τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος βαρύνουν τον Πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας δεσμεύεται να επιστρέψει και τυχόν έξοδα αποστολής με τα οποία είχε επιβαρυνθεί ο Πελάτης κατά την αρχική αγορά του Προϊόντος.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και δικαιούται να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

Τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται αποκλειστικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Πυρσινέλλα Βασ. 5, Ιωάννινα, Τ.Κ 45332, υπόψη κ. Πριόβολου.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση
Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μηχανές αποτρίχωσης, κουρέματος κ.α.).